1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 3/2015

UCHWAŁA KOMENDY HUFCA ZHP SOKÓŁKA

NR 3/2015 z dnia 17.01.2015

w sprawie zmian do Regulaminu Hufcowego Zespołu Kwatermistrzowskiego

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt. 1) Statutu ZHP Komenda Hufca Sokółka uchwala, co następuje:

1.Wprowadza się nowy Regulamin Hufcowego Zespołu Kwatermistrzowskiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2.Traci moc Uchwała Nr 1/2014 Komendy Hufca Sokółka z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Hufcowego Zespołu Kwatermistrzowskiego.

3.Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia

hm. Wojciech Pietraszewski
podpis Komendanta Hufca

Załącznik do Uchwały Komendy Hufca ZHP Sokółka Nr 3/2015 z dnia 17 stycznia 2015r.
w sprawie zmian do Regulaminu Hufcowego Zespołu Kwatermistrzowskiego

REGULAMIN HUFCOWEGO ZESPOŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO

§ 1
Zespół kwatermistrzowski hufca, zwany dalej Zespołem, to „ciało” pomocnicze Komendy Hufca ZHP w Sokółce, pracujące w oparciu o obowiązujące w ZHP instrukcje i regulaminy.

§ 2
Zespół podlega bezpośrednio komendantowi hufca.

§ 3
Zespół tworzą członkowie hufca, którzy wyrażą zgodę na świadomą w nim pracę w celu realizacji postawionych przed nim zadań.

§ 4
Pracą Zespołu kieruje szef.

§ 5
Szefa powołuje i odwołuje rozkazem komendant hufca, natomiast członków zespołu jako współpracowników, po akceptacji komendant hufca, dobiera szef.

§ 6
Zespół powinien liczyć nie mniej niż 5 członków.

§ 7
Zbiórki Zespołu zwołuje jego szef w miarę potrzeb.

§ 8
1. Zespół pracuje według opracowanego przez siebie rocznego planu, wskazującego zadania i terminy ich wykonania.
2. Plan pracy Zespołu musi zostać zaakceptowany przez komendanta hufca.

§ 9
Zadania Zespołu:
– odpowiednie segregowanie i przechowywanie składników majątkowych hufca, zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zepsuciem i zanieczyszczeniem,
– informowanie komendanta hufca o konieczności dokonywanie konserwacji i napraw sprzętu i urządzeń należących do hufca,
– utrzymanie należytego porządku w magazynach, w których przechowywane są składniki majątkowe hufca,
– przygotowanie majątku hufca do okresowych inwentaryzacji,
– przygotowanie bazy obozowej hufca do akcji letniej (sprzątanie, porządkowanie, malowanie itp.),
– wykonywanie prac porządkowych na podwórku w otoczeniu biura komendy hufca (grabienie liści, koszenie trawy, przycinanie krzewów itp.),
– pomoc w prowadzeniu ewidencji składników majątkowych hufca,
– zabezpieczanie logistyczne i sprzętowe imprez hufca,
– pozyskiwanie środków finansowych w celu zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zadań statutowych hufca, w szczególności poprzez jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości hufcowej bazy obozowej,
– we współpracy z Zespołem ds. Promocji i Informacji – opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu promocji bazy obozowej w Kamiennej Nowej,
– realizowanie innych zadań zleconych przez komendanta hufca.

§ 10
Zespół nadzoruje pracę kwatermistrzów drużyn.

§ 11
Zespół w porozumieniu z komendantem hufca prowadzi szkolenia z zakresu kwatermistrzostwa i wychowania gospodarczego w drużynach.

§ 12
Zespół podnosi swoje umiejętności z zakresu kwatermistrzostwa poprzez udział w warsztatach, kursach i szkoleniach.

§ 13
Decyzje Zespołu mające wpływ na stan finansów i majątku hufca muszą mieć akceptację komendanta hufca.