1% KRS: 0000271846

Komenda Hufca

Komenda Hufca:
phm. Edyta Wilkiel – Komendant Hufca
phm. Wojciech Dzienisowicz – Z-ca Komendanta ds. organizacyjnych
pwd. Renata Stelmaszek – Z-ca Komendanta ds. programowych
hm. Wojciech Pietraszewski – Skarbnik Hufca
hm. Bogumił Dziedziul – Członek Komendy
hm. Leszek Zaniewski – Członek Komendy

 

phm. Edyta Wilkiel – komendant
zakres obowiązków:

1. Reprezentowanie Hufca ZHP Sokółka.
2. Kierowanie bieżącą działalnością komendy.
3. Kierowanie realizacją rocznego planu pracy hufca.
4. Odpowiedzialność za realizację Programu Rozwoju Hufca na lata 2015 – 2019.
5. Wydawanie rozkazów, mianowanie i odwoływanie kadry.
6. Podejmowanie decyzji związanych z powoływaniem i odwoływaniem podstawowych jednostek organizacyjnych.
7. Kierowanie pracą komendy i przewodniczenie jej posiedzeniom, w tym:
· ustalanie tematyki i terminów posiedzeń
· czuwanie nad dyscypliną, właściwym prowadzeniem dokumentacji pracy komendy
8. Delegowanie uprawnień i zadań.
9. Prowadzenie gospodarki finansowej hufca przy pomocy skarbnika hufca.
10. Wykonywanie decyzji, uchwały i poleceń władz wyższego szczebla i zadań określonych w innych przepisach ZHP.
11. Uczestniczenie w naradach komendantów hufców.
12. Nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działalności drużyn, namiestnictw i zespołów hufca.
13. Budowanie harcerskiej wspólnoty, m.in. poprzez organizację spotkań instruktorskich.
14. Motywowanie kadry do rozwoju.

phm. Wojciech Dzienisowicz – zastępca komendanta
zakres obowiązków:

1. Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku hufca w społeczeństwie.
2. Promowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Poszukiwanie i pozyskiwanie sojuszników.
4. Wspieranie działań zespołów hufca.
5. Nadzór nad przydziałem harcówek drużynom.
6. Nadzór nad bazą hufca.
7. Nadzór nad Zespołem ds. Informacji i Promocji oraz Kapitułą Stopni Harcerskich.
8. Budowanie harcerskiej wspólnoty, m.in. poprzez organizację spotkań instruktorskich.
9. Motywowanie kadry do rozwoju.

pwd. Renata Stelmaszek – zastępca komendanta
zakres obowiązków:

1. Opracowywanie planu pracy hufca.
2. Dbanie o realizację przedsięwzięć programowych hufca.
3. Czuwanie nad jakością planów pracy drużyn.
4. Dbanie o wysoki poziom działań programowych w hufcu.
5. Współpraca z namiestnictwami i zespołami.
6. Nadzór nad Harcerskim Klubem Ratowniczym „Sokółka”.
7. Budowanie harcerskiej wspólnoty, m.in. poprzez organizację spotkań instruktorskich.
8. Motywowanie kadry do rozwoju.

hm. Wojciech Pietraszewski – skarbnik
zakres obowiązków:

1. Przygotowanie budżetu hufca.
2. Opracowywanie budżetów przedsięwzięć programowych hufca.
3. Poszukiwanie rozwiązań dotyczących pozyskiwania środków dla hufca.
4. Nadzór nad majątkiem hufca, w tym:
*prowadzenie dokumentacji majątkowej
*prowadzenie bieżącej analizy stanu majątkowego hufca
*współodpowiedzialność majątkowa za mienie hufca
5. Monitorowanie struktury liczebnej hufca.
6. Nadzór nad Zespołem Kwatermistrzowskim oraz Zespołem ds. Wychowania Duchowego (współpraca z kapelanem hufca).
7. Nadzór nad bazą hufca.
8. Nadzór nad harcówkami.
9. Budowanie harcerskiej wspólnoty, m.in. poprzez organizację spotkań instruktorskich.

hm. Bogumił Dziedziul – członek
zakres obowiązków:
1. Założenie, nadzór i koordynacja prac Zespołu Kadry Kształcącej Hufca.
2. Nadzór, koordynacja oraz prowadzenie kształcenia w hufcu.
3. Budowanie harcerskiej wspólnoty, m.in. poprzez organizację spotkań instruktorskich.
4. Motywowanie kadry do rozwoju.

hm. Leszek Zaniewski – członek
zakres obowiązków:
1. Promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku hufca w społeczeństwie,
2. Współpraca z namiestnictwami i zespołami,
3. Budowanie harcerskiej wspólnoty, m.in. poprzez organizację spotkań instruktorskich,
4. Motywowanie kadry do rozwoju.