1% KRS: 0000271846

Informacje

UCHWAŁA NR 1

Uchwała Nr 1

Komendy Hufca ZHP Sokółka
z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie Regulaminu Hufcowego Zespołu Kwatermistrzowskiego

§ 1

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje:
1. Wprowadza się Regulamin Hufcowego Zespołu Kwatermistrzowskiego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

1. Wykonywanie uchwały powierza się Komendantowi Hufca ZHP Sokółka
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 maja 2014 roku.

Hm. Wojciech Pietraszewski
podpis Komendanta Hufca