1% KRS: 0000271846

Rozkazy

R O Z K A Z L5/2017

R O Z K A Z  L5/2017

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L3/2017 z dnia 16 maja 2017r.

Podaję do wiadomości, że w dniu 4 marca 2017r. Rada Naczelna ZHP uchwaliła, że zjazdy sprawozdawcze hufców, zwoływane przez komendy hufców zgodnie z § 49 ust. 5 Statutu ZHP, mają odbyć się w terminie do 30 listopada 2017r.

 Podaję do wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2017r., na podstawie § 41 ust. 2 i § 42 Statutu ZHP oraz pkt 19 i pkt 30 Ordynacji wyborczej ZHP, Rada Naczelna ZHP określiła, że w Chorągwi Białostockiej ZHP zostanie wybranych 8 delegatów na XL Zjazd ZHP. Obliczeń Rada Naczelna ZHP dokonała na podstawie danych z Ewidencji ZHP oraz informacji o płatnościach składkowych otrzymanych z Głównej Kwatery ZHP. Zbiórki wyborcze w celu wyboru delegatów na XL Zjazd ZHP odbędą się w terminie do 30 września 2017r.

 Podaję do wiadomości, że Rada Chorągwi Białostockiej ZHP podjęła następujące Uchwały:

– nr 1/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom

organizacyjnym,

– nr 2/2017 z dnia 23 marca 2017r. w sprawie wniosku do Rady Naczelnej ZHP o ustalenie miesięcznej wysokości części składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom

organizacyjnym.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na www.bialostocka.zhp.pl

 Podaję do wiadomości, że w związku z zakończeniem realizacji zadań rozwiązano z dniem 1 maja 2017r. Zespół ds. Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 i odwołano z jego składu hm. Bogumiła Dziedziula.

 Podaję do wiadomości, że na wniosek Szefowej Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej przedłużono uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu brązowym do 16 maja 2020r. i zmieniono numery odznaki hm. Bogumiłowi Dziedziulowi – 752/2017.

 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L4/2017 z dnia 23 czerwca 2017r.

 Podaję do wiadomości, że Rada Naczelna ZHP podjęła następujące uchwały:

– nr 58/XXXVIII z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na IV kwartał 2017 r.,

– nr 59/XXXVIII z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na rok 2018.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się na www.dokumenty.zhp.pl .

 

Podaję do widomości, że z dniem 23 czerwca 2017r. hm. Bogumił Dziedziul został powołany na członka Zespołu ds. Harcerskiej Akcji Letniej 2017r.

 ***

2.Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1. Zwalniam z dniem 17.06.2017r. phm. Łukasza Kojta HR z funkcji Namiestnika Wędrowniczego.

Serdecznie dziękuję za pełne zaangażowania pełnienie funkcji namiestnika i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.1.2. Zwalniam z dniem 17.06.2017r. następujące druhny i druhów z funkcji członków Rady Namiestnictwa Wędrowniczego „Brzask” Hufca ZHP Sokółka:

– pwd. Justynę Samojło HO

– pwd. Radosława Skolmowskiego HO

– pwd. Agatę Kamlińską HO

– pwd. Oliwię Reducha HO

Serdecznie dziękuję druhnom i druhowi za zaangażowanie i sumienne wypełnianie zadań w ramach powierzonej funkcji oraz życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję z dniem 17.06.2017r. pwd. Justynę Samojło HO Namiestnikiem Wędrowniczym.

2.2.2. Mianuję z dniem 17.06.2017r. następujące druhny i druhów na członków Rady Namiestnictwa Wędrowniczego „Brzask” Hufca ZHP Sokółka:

– phm. Łukasz Kojta HR

– pwd. Agata Kamlińska HO

– pwd. Karolina Sewastianowicz HO

– dh. Olaf Lewkowicz wędrownik

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 02.07.2017r. rozwiązuję komendę Zlotu Hufca ZHP Sokółka w Kamiennej Nowej w następującym składzie:
– pwd. Renata Stelmaszek – z-ca komendanta zlotu,

– phm. Wojciech Dzienisowicz – oboźny,

– hm. Wojciech Pietraszewski – kwatermistrz zlotu, skarbnik,

– hm. Bogumił Dziedziul – instruktor programowy,

– phm. Leszek Zaniewski – instruktor ds. promocji i wizerunku.

2.3.2. Powołuję z dniem 02.07.2017r. pwd. Pawła Konstańczuka HO na członka Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich.

2.4. Kapituła stopni harcerskich

2.4.1. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka z dnia 14.05.2017r. zamykam próbę na HO z wnioskiem negatywnym pwd. Urszuli Sobolewskiej.

2.4.2. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka z dnia 14.05.2017r. zamykam próbę wędrowniczą z wnioskiem negatywnym następującym druhom i druhnie:

– dh. Sewerynowi Meger,

– dh. Kewinowi Kilczewskiemu,

– dh. Pauli Malczyk.

2.4.3. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka z dnia 14.05.2017r. zamykam próbę wędrowniczą z wnioskiem pozytywnym dh. Arturowi Jelskiemu.

2.4.4. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka z dnia 14.05.2017r. otwieram próbę na HR pwd. Agacie Kamlińskiej.

2.4.5. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich Hufca ZHP Sokółka z dnia 14.05.2017r. otwieram próbę na HO następującym druhnom:

– pwd. Aleksandrze Mackiewicz,

– dh. Wiktorii Kozak.

2.4.6. Na wniosek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich z dnia 16.06.2017r. zamykam próbę wędrowniczą z wnioskiem pozytywnym następującym druhnom:

– dh. Monice Danilczyk z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,

– dh. Karolinie Zieziula z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,

– dh. Ewie Stankiewicz z 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Gladius”.

2.4.7. Na wniosek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich z dnia 16.06.2017r. otwieram próbę wędrowniczą następującym druhnom:

– dh. Dominice Lisowskiej z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”,

– dh. Paulinie Chodukiewicz z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”.

2.4.8. Na wniosek Dąbrowskiej Kapituły Stopni Harcerskich z dnia 16.06.2017r. otwieram próbę na stopień Harcerza Orlego dh. Olafowi Lewkowicz z 1 Dąbrowskiej Drużyny Harcerskiej „Gladius”.

 

  1. Gromady, drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1. Otwieram okres próbny 24 Gromadzie Zuchowej.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Mianuję dh. Pawła Bondaryka drużynowym 24 Gromady Zuchowej na próbie.

Gratuluję druhowi i życzę wiele satysfakcji z prowadzenia gromady.

3.3.2. Z dniem 21.06.2017r. zwalniam pwd. Urszulę Kojta z funkcji drużynowej 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara.

Serdecznie dziękuję druhnie za zaangażowanie i czas poświęcony drużynie oraz życzę sukcesów w dalszej służbie instruktorskiej.

3.3.3. Z dniem 21.06.2017r. mianuję dh. Pawła Januszkiewicza drużynowym 32 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Rudy” im. Jana Bytnara.

Gratuluję druhowi i życzę wiele satysfakcji z prowadzenia drużyny.

 

  1. Mianowania instruktorów

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów

7.5.1. Z dniem 20.05.2017r. przyjmuję przewodniczkę Urszulę Gudalewską w poczet instruktorów ZHP.

7.5.2. Z dniem 02.06.2017r. przyjmuję przewodniczkę Klaudię Bienasz w poczet instruktorów ZHP.

7.5.3. Z dniem 03.06.2017r. przyjmuję przewodniczkę Karolinę Sewastianowicz w poczet instruktorów ZHP.

7.5.4. Z dniem 03.06.2017r. przyjmuję przewodniczkę Kingę Jurgielewicz w poczet instruktorów ZHP.

 

  1. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1.  Udzielam pochwały pwd. Monice Baranowskiej oraz pwd. Urszuli Kojta za pomoc w organizacji i prowadzenie Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 2017.

12.2. Udzielam pochwały hm. Wojciechowi Pietraszewskiemu za zaangażowanie i zorganizowanie VIII Zuchowego Wieloboju Sprawnościowego.

12.3. Udzielam pochwały za godne reprezentowanie Hufca ZHP Sokółka oraz miasta Sokółka podczas międzynarodowego zlotu skautów InterCamp w Warendorf w Niemczech następującym druhnom i druhom z 1 Sokólskiej Drużyny Harcerskiej „Atma” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

– pwd. Ewie Kowalczuk

– pwd. Urszuli Gudalewskiej

– dh. Julii Marii Wysockiej

– dh. Róży Białous

– dh. Kamili Andrzejewskiej

– dh. Marcie Greckiej

– dh. Julii Kropiewnickiej

– dh. Mateuszowi Matyszczyk

– dh. Michałowi Hołownia

oraz

– phm. Łukaszowi Kojta z 22 Sokólskiej Drużyny Wędrowniczej „Vi Tri” im. Józefa Kłopotowskiego ps. „Róg”

12.4. Udzielam pochwały komendzie zlotu, instruktorom programowym i zespołowi kwatermistrzowskiemu za wsparcie, zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie i realizację tegorocznego Zlotu Hufca w Kamiennej Nowej. Dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie w sprawach organizacyjnych. Dziękuję za pracę nad przygotowaniem i realizacją programu zlotu.

 

13.Inne

13.1. Dnia 20.05.2017r. w Kinie „Sokół” w Sokółce odbył się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:

zuch solista:

I miejsce – Ewelina Mancewicz – 17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród” z Korycina

gromada zuchowa:

I miejsce – 17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród” z Korycina

II miejsce – 1 Gromada Zuchowa „Waleczne Misie” z Sokółka

III miejsce – 32 Gromada Zuchowa „Wilczki” z Sokółki

harcerz solista:

I miejsce – Małgorzata Piasecka – 1 Sokólska Drużyna Harcerska „Atma”

II miejsca – Ewa Horosz – 4 Nowodworska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Złote Lwy”

III miejsce – Dominika Wasilewska – 1 Dąbrowska Drużyna Harcerska „Gladius”

grupa wędrownicza:

I miejsce – 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”

II miejsce – 18 Sokólska Drużyna Wędrownicza na próbie

drużyna wielopoziomowa:

I miejsce – 1 Sokólska Drużyna Harcerska „Atma”

II miejsce – 32 Sokólska Drużyna Harcerska „Rudy”

III miejsce – 5 Sidrzańska Drużyna Harcerska „Trawersi”

Specjalne wyróżnienie Jury, za oryginalny występ, który ożywił publiczność otrzymała 18 Sokólska Drużyna Wędrownicza na próbie.

Wszystkim serdecznie gratuluję!!!

13.2 Dnia 27.05.2017r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących na Osiedlu Zielonym odbył się VIII Zuchowy Wielobój Sprawnościowy. Oto wyniki:

I miejsce – 1 Gromada Zuchowa „Waleczne Misie” z Sokółki

II miejsce – 17 Gromada Zuchowa „Krasnoludkowy Ród” z Korycina

III miejsce – 32 Gromada Zuchowa „Wilczki” z Sokółki

Serdecznie gratuluję gromadom i ich drużynowym!!!

13.3 W dniach 03-04.06.2017r. w Kamiennej Nowej odbył się Zlot Hufca ZHP Sokółka. Tytuł Najlepszej Drużyny Zlotu zdobyła 6 Lipska Drużyna Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry”.

Serdecznie gratuluję drużynie a przede wszystkim drużynowej, przybocznym i funkcyjnym, bo to dzięki Waszemu zaangażowaniu w myśl słów „dawać, służyć, pomagać, inspirować” drużyna ma wyjątkowy charakter – harcerski styl! Chce się z Wami być!

C Z U W A J !

Komendant Hufca

phm. Edyta Wilkiel