1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA NR 7/2015

Uchwała Nr 7/2015

Komendy Hufca ZHP Sokółka
z dnia 12 grudnia 2015r.
w sprawie przyjęcia zakresów obowiązków komendanta hufca, zastępcy komendanta hufca ds. programowych, zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych, skarbnika hufca, członków komendy hufca

§ 1

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1) Statutu ZHP oraz § 6 ust. 2 Regulaminu pracy Komendy Hufca ZHP w Sokółce, Komenda Hufca ZHP Sokółka uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się zakresy czynności komendanta hufca, zastępcy komendanta hufca ds. programowych, zastępcy komendanta hufca ds. organizacyjnych, skarbnika hufca, członków komendy hufca, których treść stanowi załączniki od 1 do 6 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Uchwała Nr 2/2011 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 26 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia zakresów obowiązków zastępcy komendanta hufca, skarbnika hufca, członków komendy hufca, drużynowego, namiestnika wędrowniczego i przewodniczącego kręgu starszyzny harcerskiej w części dotyczącej zastępcy komendanta hufca, skarbnika hufca, członków komendy hufca.
§ 2

3. Wykonywanie uchwały powierza się Komendantowi Hufca ZHP w Sokółce.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 roku.

Komendant Hufca

phm. Edyta Wilkiel