1% KRS: 0000271846

Uchwały Komendy Hufca

UCHWAŁA N R 6/2015

Uchwała Nr 6/2015

Komendy Hufca ZHP Sokółka
z dnia 12 grudnia 2015r.
w sprawie Regulaminu pracy Komendy Hufca ZHP w Sokółce

§ 1

Na podstawie § 52 ust. 2 pkt 1) Statutu ZHP Komenda Hufca ZHP w Sokółce uchwala, co następuje:
1. Wprowadza się nowy Regulamin pracy Komendy Hufca ZHP w Sokółce, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Uchwała Nr 4/2013 Komendy Hufca ZHP Sokółka z dnia 09 października 2013 r. w sprawie Regulaminu pracy Komendy Hufca ZHP w Sokółce.
§ 2

1. Wykonywanie uchwały powierza się Komendantowi Hufca ZHP w Sokółce.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 roku.

Komendant Hufca

phm. Edyta Wilkiel